Sporne ojcostwo - porady prawne - BADANIE OJCOSTWA \_\_\_\_gDNA_/_/_/_/ ALIMENTY na dziecko.

Sporne ojcostwo - porady prawne

Badanie ojcostwa dla celów prywatnych

 Badanie pokrewieństwa między ojcem i dzieckiem może być wykonane na zlecenie prywatne z protokolarnym pobraniem materiału biologicznego (respektowanym zwykle przez sądy jako podstawa do wszczęcia postępowania sądowego), lub na zlecenie prywatne bez pobrania protokolarnego, polegające na analizie dostarczonych przez klienta próbek (taka forma ekspertyzy nie jest uznawana przez sądy). Próbki zawierające dane osobowe porównywane są następnie genetycznie w celu wykonania jednoznacznej ekspertyzy potwierdzającej lub wykluczającej ojcostwo między konkretnymi osobami. W tego typu badaniach pamiętać należy jednak, że na badanie dziecka, w tym pobranie materiału biologicznego, muszą wyrazić pisemną zgodę wszyscy prawni opiekunowie dziecka (zwykle matka i domniemany ojciec). Jeśli jeden z opiekunów nie wyraża zgody na badanie ojcostwa, jedyną drogą jego uzyskania jest postępowanie sądowe i wykonanie badania na zlecenie sądu lub prokuratora.

 

Badanie ojcostwa dla celów sądowych

Jednym z głównych dowodów w procesie ustalania ojcostwa jest ekspertyza z badań genetycznych i mimo że stanowi ona dowód pomocniczy, to jednak ze względu na obiektywizm i pewność wnioskowania na podstawie badań genetycznych, ekspertyzy te stanowią podstawę wyroków sądowych. Sąd lub prokurator, na wniosek stron procesowych, zleca specjalistycznym laboratoriom wykonanie badań genetycznych w celu ustalenia ojcostwa. Zlecenie sądowe wymaga protokolarnego pobierania DNA, polegającego zwykle na bezinwazyjnym i bezbolesnym pobraniu wymazu nabłonkowych komórek jądrzastych z podpoliczkowej części jamy ustnej. W niektórych laboratoriach stosujących starsze metody badań, pobierana jest krew, niemniej DNA zawarte w wymazie złuszczonych komórek nabłonka policzków nie różni się niczym od DNA krwi, więc stosowanie metod inwazyjnych (pobierania krwi) do badań ojcostwa jest całkowicie bezzasadne, zwłaszcza w kontekście badań małych dzieci. Pobranie polegające na sporządzeniu protokołu pobrania DNA, po uprzednim wylegitymowaniu osób od których pobiera się materiał biologiczny, wykonuje uprawniona osoba w obecności co najmniej dwóch świadków (sąd wymaga potwierdzenia obecności przy pobraniu bezstronnych osób, którymi zwykle są pracownicy laboratorium).
  
Anonimowe badanie ojcostwa

W niektórych przypadkach, zwykle ze względów społecznych, zastrzeżeń rodziny lub skrępowania wstydem wykonywania takich badań, zainteresowane osoby decydują się na przeprowadzenia anonimowych badań ojcostwa. Procedury postępowania są podobne jak w przypadku innych „wstydliwych” badań genetycznych takich jak testy w kierunku HIV, HCV czy HBV, gdzie w formularzu zamówienia – badania ojcostwa, można podać wymyślony „Nick”, tak że laboratorium wykonujące takie badania, nie znając danych personalnych klienta, wykonuje naukową analizę porównawczą dwóch dostarczonych próbek śladów (nie porównuje osób z imienia i nazwiska – tylko dostarczone próbki). Anonimowość zachowywana jest od chwili kontaktu z laboratorium, gdzie klient może zamówić zestaw do pobierania DNA, bezpośrednio w laboratorium, w punkcie pobrań DNA, aptece lub poprosić o przesłanie na poste-restante (zestaw nie przychodzi wówczas do domu zainteresowanego). Zestaw do pobierania DNA zawiera zwykle wszystkie konieczne elementy, potrzebne do samodzielnego pobrania i zabezpieczenia materiału, w tym proste wymazówki bawełniane, jak również kopertę zwrotną, w której pobrany materiał dostarczany jest do laboratorium. Należy pamiętać jednak, że za dostarczony materiał i jego źródło odpowiada wówczas wyłącznie klient, stąd powinien zapoznać się z aktualnymi regulacjami prawnymi dotyczącymi pobierania materiału biologicznego. Wynik wydawany jest zwykle w sposób uzgodniony wcześniej ze zleceniodawcą w formie pisemnej i/lub elektronicznej, przy zachowaniu bezpieczeństwa danych, zabezpieczanych hasłem znanym jedynie klientowi. Pomimo, że takie badania nie mogą stanowić dowodu w sądzie z oczywistych względów (brak niezależnych świadków pobrania materiału), często wynik analizy i wiedza na temat istnienia lub braku pokrewieństwa rozładowują gromadzone przez lata negatywne emocje związane z niepewnością w kwestii ojcostwa. Z drugiej strony, otrzymywany wynik może stanowić również podstawę do wystąpienia na drogę sądową o przeprowadzenie już protokolarnego pobrania materiału biologicznego i wykonania badań ojcostwa dla celów sądowych.
 
Orzeczenie sądowe

Ustawodawstwo w Polsce przewiduje możliwość ustalenia ojcostwa w formie orzeczenia sądowego, będącego najczęściej wynikiem zgodnych ustaleń obydwu stron (matki i domniemanego ojca). Problem spornego ojcostwa pojawia się z chwilą, gdy mężczyzna wskazany przez matkę nie uznaje dziecka. Kwestię orzeczenia sądowego reguluje ustawa „Kodeks rodzinny i opiekuńczy”, uchwalona w 1964 roku (nowelizacja z 1975r). Art. 72 wyżej wymienionej ustawy stwierdza, że „Jeżeli nie zachodzi domniemanie, że ojcem dziecka jest mąż jego matki albo gdy domniemanie takie zostało obalone, ustalenie ojcostwa może nastąpić albo przez uznanie dziecka przez ojca, albo na mocy orzeczenia sądu”. Co więcej, istnieją dwie odmienne sytuacje prawne, w zależności od tego czy dziecko urodziło się w związku małżeńskim czy też poza nim.

 •  Orzeczenie sądowe ojcostwa w związku małżeńskim
  W związku małżeńskim ustalenie ojcostwa następuje na zasadzie domniemania, że ojcem dziecka jest mąż jego matki, zgodnie z artykułem 62 ustawy, gdzie zapisano, że: „jeżeli dziecko urodziło się w trakcie trwania małżeństwa albo przed upływem trzystu dni od jego ustania lub unieważnienia, domniemywa się, że pochodzi ono od męża matki”. Małżonkom przysługuje prawo do wykluczenia ojcostwa w okresie pierwszych 6 miesięcy od dnia narodzin dziecka, co wymaga jednak „wykazania niepodobieństwa, aby mąż matki dziecka mógł być ojcem tegoż dziecka”.
 • Orzeczenie sądowe ojcostwa poza związkiem małżeńskim
  Dziecko urodzone poza związkiem małżeńskim może być uznane przez ojca dobrowolnie (nadaje mu wówczas swoje nazwisko) lub na podstawie orzeczenia sądowego. Niemniej jednak należy pamiętać że prawo składania wniosku o ustalenie ojcostwa przysługuje wyłącznie matce, samemu dziecku (jeśli jest pełnoletnie) i prokuratorowi. Zgodnie z artykułem 85 ustawy, „domniemywa się że ojcem dziecka jest ten, kto obcował z matką dziecka nie dawniej niż w trzysetnym a nie później niż sto osiemdziesiątym pierwszym dniu przed urodzeniem dziecka”. Zatem powództwo o ustalenie ojcostwa wytaczane jest domniemanemu ojcu, gdzie jeden proces sądowy rozpatruje sprawę wyłącznie jednego domniemanego ojca, chociaż w dowolnym momencie po urodzeniu dziecka. Matka dziecka musi przedstawić fakty, które uprawdopodobniają ojcostwo wskazanego mężczyzny. W przypadku, gdyby domniemany ojciec nie uznawał dziecka, pozwany mężczyzna musi udowodnić, że „nieprawdopodobieństwem jest, aby mógł być ojcem tego dziecka”. W takiej sytuacji, sąd zwykle przychyla się do prośby wykonania badań genetycznych
   
  Koszty sądowe
  W przypadku wykazania potwierdzenia ojcostwa, koszty ekspertyzy protokolarnego badania ojcostwa ponosi zwykle pozwany mężczyzna, w pozostałych przypadkach sąd, prokuratura lub matka dziecka (rzadko).

 

Badanie ojcostwa wobec bezpieczeństwa danych osobowych.

W większości krajów, gromadzenie danych bez wiedzy i zgody osób badanych jest zabronione, co wynika z Deklaracji Praw Człowieka. Stąd publiczne bazy danych tworzone są zwykle na podstawie profili genetycznych osób skazanych lub oskarżonych o dokonanie przestępstwa. W Polsce istnieją przepisy ograniczające zbieranie danych osobowych, co nie dotyczy jednak bezpośrednio cech genetycznych, identyfikujących daną osobę.

 

Najczęściej zadawane pytania:


Czy pobranie DNA można wykonać samemu?

Tak, ale tylko w przypadku badań prywatnych. W tym celu wystarczy zakupić zestaw do samodzielnego pobierania materiału genetycznego. Pozwala on na właściwie wykonanie i zabezpieczenie wymazów z wewnętrznej strony policzka.


Czy konieczne jest pobranie wymazu od dziecka?

Nie. Istnieje możliwość zrobienia testów pokrewieństwa nie używając wymazów (np. z mikrośladów: guma do żucia, szczoteczka do zębów, noszona bielizna, wykorzystany patyczek do uszu, włos z cebulką włosową i wiele innych). Pamiętać należy jednak wówczas że takie badanie (porównanie materiałów nie osób) mimo że jest tak samo informatywne jak badanie sądowe, nie może być jednak w sądzie wykorzystane z powodu braku obiektywnej pewności skąd pochodził badany materiał. Większość laboratoriów służy pomocą w zakresie wyboru właściwego materiału. 

 

Czy wynik testu prywatnego może być wykorzystany jako dowód w sądzie?

Jeżeli zostało wykonane badanie do celów prywatnych to taki wynik nie może zostać wykorzystany jako dowód w sadzie. Aby wynik był prawomocny w sądzie konieczne jest tzw. protokolarne pobranie materiału genetycznego. Występuje wtedy konieczność pobrania materiału przez osoby wykwalifikowane (tj. pielęgniarka lub lekarz) w obecności świadków. Konieczne jest również spisanie danych osobowych z dowodów osobistych w specjalnie skonstruowanym formularzu. W takim przypadku wydawana jest opinia biegłego sądowego który czuwa nad prawidłowością badań.

 

Czy badanie dla celów sądowych musi być zlecane przez sąd?

Nie. Można zlecić badanie jako osoba prywatna dla celów sądowych. Wymaga to udziału wszystkich zainteresowanych stron a wiec matki z dzieckiem oraz domniemanego ojca. Tak samo jak w przypadku badań zlecanych przez sąd występuję tutaj konieczność protokolarnego pobrania materiału w odpowiedniej placówce. Do pobrania materiału potrzebni są świadkowie oraz dowody tożsamości badanych a w przypadku dziecka akt urodzenia. Wydawana jest opinia biegłego sądowego który czuwa nad prawidłowością badań. Taka ekspertyza może stanowić dowód w sądzie.

 

 Czy badanie można wykonać bez wiedzy matki dziecka?

Aby określić ojcostwo laboratorium nie potrzebuje materiału biologicznego matki, choć bywa on pomocny. Zgodnie jednak z prawem w Polsce, na wykonanie badania ojcostwa muszą się zgodzić wszyscy prawni opiekunowie dziecka (zwykle matka i ojciec), chociaż w przypadku prowadzonego postępowania sądowego, sąd zwykle przychyla się do prośby wykonania takiego badania i wystawia zlecenie ustalenia ojcostwa. W Polsce istnieją przepisy ograniczające zbieranie danych osobowych, co nie dotyczy jednak bezpośrednio cech genetycznych, identyfikujących daną osobę [Bal J, 2001], takich jak profile DNA umożliwiające ustalenie stopnia pokrewieństwa między próbkami dostarczonego do badań materiału. Tak jak to opisano powyżej, w niektórych przypadkach, zwykle ze względów społecznych, zastrzeżeń rodziny lub skrępowania wstydem wykonywania takich badań, zainteresowane osoby decydują się na przeprowadzenia anonimowych badań ojcostwa. Procedury postępowania są podobne jak w przypadku innych „wstydliwych” badań genetycznych, gdzie w formularzu zamówienia – badania ojcostwa, można dowolnie opisać próbki, tak że laboratorium wykonujące takie badania, nie znając danych personalnych klienta, wykonuje naukową analizę porównawczą dwóch dostarczonych próbek śladów (nie porównuje osób z imienia i nazwiska – tylko dostarczone próbki). Należy pamiętać jednak, że za dostarczony materiał i jego źródło odpowiada wówczas wyłącznie klient, stąd powinien zapoznać się z aktualnymi regulacjami prawnymi dotyczącymi pobierania materiału biologicznego. Pomimo, że takie badania nie mogą stanowić dowodu w sądzie z oczywistych względów (brak niezależnych świadków pobrania materiału), często wynik analizy i wiedza na temat istnienia lub braku pokrewieństwa rozładowują gromadzone przez lata negatywne emocje związane z niepewnością w kwestii ojcostwa. Z drugiej strony, otrzymywany wynik może stanowić również podstawę do wystąpienia na drogę sądową o przeprowadzenie już protokolarnego pobrania materiału biologicznego i wykonania badań ojcostwa dla celów sądowych.

 

Czy do badań konieczne jest pobranie krwi?

Nie. Obecnie badanie ojcostwa prowadzi się na podstawie wymazu komórek jądrzastych z podpoliczkowej części jamy ustnej. Jest to materiał zawierający to samo DNA które jest w komórkach krwi, z tą różnicą, że pobranie krwi jest metodą inwazyjną. Wymaz z jamy ustnej stan zawiera wystarczającą ilość DNA do przeprowadzenia analiz identyfikacji genetycznej, badań ojcostwa czy też badań diagnostycznych. Pobranie materiału genetycznego w ten sposób jest całkowicie bezbolesne. DNA zawarte w wymazie złuszczonych komórek nabłonka policzków nie różni się niczym od DNA krwi, więc stosowanie metod inwazyjnych (pobierania krwi) do badań ojcostwa jest całkowicie bezzasadne, zwłaszcza w kontekście badań małych dzieci.

 

Czy pobranie DNA do badań jest bolesne?

Nie. Materiał genetyczny pobierany jest najczęściej z podpoliczkowej części jamy ustnej jako wymaz wykonany prostą wymazówkę bawełnianą i zabezpieczany następnie w specjalnych kopertach osuszających. Dzięki temu nie trzeba pobierać krwi do badań, co jest jeszcze praktykowane w niektórych starszych laboratoriach. Samo pobranie możecie Państwo wykonać samodzielnie, za pomocą zestawu do pobierania DNA (badania dla celów prywatnych) lub w identyczny sposób w punkcie pobierania materiału biologicznego (badania dla celów sądowych).

 

Czy są granice wiekowe w których można wykonać testy genetyczne?

Nie. Profil genetyczny jest niezmienny przez całe życie, a wiec nie ma górnej granicy wiekowej. Jeśli chodzi o dolna granice wiekową to można wykonać badania już po narodzinach dziecka.

 

Czy badanie można wykonać przed narodzeniem dziecka?

W uzasadnionych przypadkach badanie ojcostwa można wykonać również przed narodzeniem dziecka na podstawie pobranego uprzednio płynu owodniowego, pobranego w trakcie zabiegu amniopunkcji (nakłucie przez powłoki brzuszne matki wykonane w uprawnionych gabinetach ginekologicznych). Taki płyn owodniowy zawiera złuszczone komórki płodu zawierające jego DNA, niemniej należy pamiętać że zabieg ten wiąże się z ok. 1% ryzykiem poronienia płodu, więc zwykle badanie ojcostwa w takim przypadku wykonuje się przy okazji innych badań medycznych, wymagających pobrania płynu owodniowego. Istnieją również mniej inwazyjne metody prototypowe metody izolacji erytroblastów płodowych bezpośrednio z krwi obwodowej matki. Komórki płodu przedostają się przez barierę łożysko-krew matki, stąd metoda o której mowa, oparta została o techniki immuno-magnetyczne sortowanie tych komórek. Badania te jednak są niepowtarzalne i trudne do wykonania, co sprawia, że w chwili obecnej nie są jeszcze stosowane rutynowo.

 

Na co zwrócić uwagę przy samodzielnym pobieraniu DNA?

Szczególną uwagę należy zwrócić na to, by nie zanieczyścić wymazówek obcym DNA, pochodzącym od osób trzecich. W trakcie pobierania materiału do analizy nie można zanieczyścić próbki innymi komórkami np. z naskórka palców lub śliny innej osoby. W tym celu należy stosować się do instrukcji pobrania DNA, stosować rękawiczki gumowe (zwykle załączone w zestawie) a w przypadku zanieczyszczenia próbek powtórzyć pobranie wymazu inną wymazówką.

 

Gdzie można pobrać DNA do badań dla celów sądowych?

Badanie ojcostwa dla celów sądowych wymaga protokolarnego pobrania materiału biologicznego w obecności co najmniej dwóch niezależnych świadków (zwykle są to pracownicy laboratorium). Takie pobranie materiału wiąże się z wylegitymowaniem osób dorosłych i przedłożeniem świadectwa urodzenia dziecka lub innego dokumentu stwierdzającego jego tożsamość, wypełnieniem formularzy i zachowaniem procedur, stąd można je wykonać jedynie w placówkach pobierania materiału biologicznego.

 

Czy protokolarne pobranie materiału biologicznego dla celów sądowych wymaga stawienia się w laboratorium?

NIE. Niemniej pobranie protokolarne musi być wykonane w jednostce współpracującej z laboratorium i odpowiednio przeszkolonej – zwykle w NZOZ lub ZOZ. Wychodząc naprzeciw Pańśtwa oczekiwaniom, laboratoria zwykle nawiązują współpracę z wieloma jednostkami na terenie całej polski i za granicą, w różnych miejscowościach, tak by odciążyć Państwa od obowiązku stawienia się w laboratorium, niejednokrotnie oddalonym o kilkaset kilometrów od miejsca zamieszania. Proszę jednak wcześniej sprawdzić czy wybrane przez państwa laboratorium posiada taką współpracę w Państwa miejscowości.

 

Jak długo trwa badanie?

Średniostatystycznie, badanie może trwać od 5 do 7 dni roboczych w zależności od jego typu. Termin wydania wyniku liczony jest zwykle od momentu otrzymania próbek oraz zaksięgowania opłaty za badanie (nie od daty złożenia zamówienia!). Z powodów marketingowych, część laboratoriów wprowadza nawet krótsze terminy realizacji 48h, niemniej zwykle wynik wydawany jest znacznie później z powodu często stosowanego wprowadzania dodatkowych procedur wewnętrznego księgowania wpłat na takie „szybkie” badania.

 

W jaki sposób można zamówić badanie ojcostwa?

Złożenie zamówienia jest możliwe na kilka sposobów. Jednym z nich jest zamówienie przez sklepy internetowe lub drogą elektroniczną (e-mailem), niemniej zwykle badanie rozpoczyna się z chwilą otrzymania próbek oraz zaksięgowania wpłaty. Kolejny sposób to rozmowa z konsultantem, który doradzi jaki typ badania jest potrzebny każdemu klientowi indywidualnie. 

 

Czy próbki należy przynieść osobiście do punktu przyjmowania materiału?

Nie jest to konieczne. Właściwie zabezpieczone próbki można przesłać do placówki pocztą bądź kurierem, zgodnie z instrukcją zestawu do pobierania materiału biologicznego wybranej jednostki.

 

W jaki sposób należy dokonać płatności?

Jedną z możliwości uiszczenia opłaty jest zamówienie bezpośrednio w sklepie internetowym (płatność kartą kredytową lub przelewem bankowym lub pocztowym). Innym sposobem jest zapłata gotówką w punkcie przyjmowania DNA. 

 

Jak zabezpieczane są dane osobowe klienta?

Dane osobowe są przechowywane zwykle zgodnie z przepisami prawa w tym zakresie (laboratoria mają obowiązek zabezpieczenia danych przed osobami nieuprawnionymi, wynik wydają zwykle wyłącznie osobie lub instytucji podpisanej na formularzu zlecenia). Materiał biologiczny jak również dane opisujące ten materiał nie mogą być wykorzystane w żadnym innym celu bez Państwa pisemnej zgody!

 

Jaka jest pewność wyniku?

Współczesne technologie badań ojcostwa z udziałem materiału matki dziecka i domniemanego ojca (analiza układów STR) umożliwia uzyskanie wyniku co najmniej 99,9999% prawdopodobieństwa ojcostwa (potwierdzenia ojcostwa), a więc z prawdopodobieństwem graniczącym z pewnością. W przypadku wyników wykluczających, ojcostwo zostaje zaprzeczone jednoznacznie (w 100%). W przypadku badań bez udziału matki, test cechuje nieco niższa pewnością wyniku na poziomie ok. 99,95% prawdopodobieństwa dla potwierdzenia ojcostwa lecz podobnie - 100% w przypadku zaprzeczenia ojcostwa.

 

Jaka jest procedura, jeżeli DNA nie zostanie prawidłowo pobrany?

Pobranie materiału do badań nie jest skomplikowaną czynnością, i zwykle nie przysparza żadnych problemów (wymaz z wewnętrznej strony policzków bawełnianą wymazówkę). Niemniej jednak czasem okazuje się, że konieczne będzie ponowne pobranie materiału (np. gdy nie został wysuszony przed wysłaniem lub został zniszczony w inny, przypadkowy sposób). W takiej sytuacji mają Państwo zwykle możliwość ponownego pobrania materiału na prośbę laboratorium. Zwykle laboratorium w początkowych etapach badania ocenia jakość oraz ilość dostarczonego materiału i nie ma możliwości uzyskania nieprawdziwych wyników badań w przypadku zniszczonego DNA. W sytuacji stwierdzenia zdegradowanego DNA, laboratorium po prostu nie uzyskuje wyników (w żadnym razie zniszczenie DNA nie może spowodować zmiany wyniku negatywnego na pozytywny czy też odwrotnie). Niemniej, pamiętać należy o prawidłowym podpisaniu prób, gdyż laboratorium nie jest w stanie odróżnić DNA np. dwóch badanych synów od ojca, stąd za prawidłowość podpisania materiału odpowiada zwykle klient.

 

Od ilu osób można pobrać materiał za pomocą jednego zestawu do pobierania DNA?

Zestawy zawierają zwykle 2 wymazówki, stąd maksymalna liczba osób badanych jest równa liczbie wymazówek w zestawie, stąd prosimy o sprawdzenie w informacji o zestawie jego składu.

 

Czy leki lub inne przyjmowane substancje mogą wpłynąć na wynik badania?

Nie. Przyjmowanie jakichkolwiek leków nie wpływa na zmianę sekwencji DNA (którą dziedziczymy od matki i ojca). Leki w żaden sposób nie wpływają na wynik badania. Niemniej, pamiętać należy że pobranie wymazu z jamy ustnej wymaga wstrzymania się z jedzeniem i piciem pół godziny przed samym pobraniem materiału, co wpływa na większą ilość pobranego DNA (więcej złuszczających się w sposób ciągły komórek zostanie w jamie ustnej) oraz zabezpieczy wymaz przed dodatkowymi składnikami pożywienia (chociaż niewielkie zanieczyszczenia nie mają wpływu na ilość DNA). Przyjmowanie posiłków tuż przed pobraniem DNA nie może jednak zmienić wyniku badania w żaden sposób.

 

Jak zbadać ojcostwo osób zmarłych lub takich od których nie ma możliwości pobrania DNA?

Jednym ze sposobów na przeprowadzenie takiego badania jest zebranie śladów z przedmiotów, które należały do osoby której DNA nie można inaczej pozyskać jt.: szczoteczka do zębów, nieprana koszula gdzie na kołnierzyku często przez wiele lat zachowuje się DNA, lub inne rzeczy osobiste. Drugą możliwością jest wykonanie badań przy użyciu próbek uzyskanych od matki, dziecka i dziadków ze strony ojca. W przypadku osób zmarłych można również zgłosić do sądu prośbę o wykonanie ekshumacji zwłok, niemniej sąd przychyla się do takiej prośby pod warunkiem racjonalnego uzasadnienia wniosku. Do takich badań wystarczy niewielki fragment kości zmarłego.

Kiedy uznaje się, że dziecko pochodzi od męża matki?

 Na podstawie art. 62 §1 kodeksu rodzinnego i opiekuńczego istnieje domniemanie, że dziecko pochodzi od męża matki, jeśli urodziło się w czasie trwania małżeństwa lub przed upływem 300 dni od jego ustania albo unieważnienia. Obalenie tego domniemania nastąpić może na skutek powództwa o zaprzeczenie ojcostwa (więcej informacji w zakładce: aspekty prawne).

 

W jakich okolicznościach domniemany ojciec może ustalić ojcostwo przez uznanie dziecka?

 Zgodnie z art. 72 kodeksu rodzinnego i opiekuńczego -jeżeli nie zachodzi domniemanie, że ojcem dziecka jest mąż matki albo gdy domniemanie zostało obalone ustalenie ojcostwa może nastąpić albo przez uznanie dziecka przez ojca albo na mocy orzeczenia sądu. Można uznać dziecka bez względu na jego wiek bez spełnienia powyższych warunków. Uznanie dziecka poczętego i małoletniego przez jego ojca wymaga również uzyskania zgody jego matki. Uznanie dziecka pełnoletniego wymaga zgody tego dziecka.

 

Kiedy osoba może zażądać sądowego badania ojcostwa.

 Sądowego badania genetycznego można zażądać w sytuacji kiedy ojciec nie uznał dobrowolnie dziecka (na podstawie Kodeksu postępowania cywilnego). Przed podjęciem decyzji w tej sprawie warto skonsultować się z prawnikiem.

 

Kto może wytoczyć powództwo o wykluczenie ojcostwa?

 Zgodnie z art. 69 § 1 kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, powództwo o wykluczenie ojcostwa może wytoczyć matka dziecka w ciągu 6 miesięcy od jego urodzenia, natomiast zgodnie z art. 63 kodeksu rodzinnego i opiekuńczego mąż matki dziecka w ciągu 6 miesięcy od dnia, w  którym dowiedział się o urodzeniu dziecka przez żonę. Zgodnie z art. 70 kodeksu rodzinnego i opiekuńczego powództwo takie może wytoczyć również dziecko po osiągnięciu pełnoletności, nie później jednak niż w ciągu 3 lat od jej osiągnięcia. Terminy te są nieprzekraczalne. Nie można wystąpić o wykluczenie ojcostwa po śmierci dziecka.

 

Jakie są skutki wykluczenia ojcostwa?
           Skutkiem wykluczenia ojcostwa jest ustanie praw i obowiązków pomiędzy ojcem a dzieckiem, w tym: władzy rodzicielskiej, nazwiska dziecka oraz prawa dziedziczenia. Kwestią sporną pozostaje nadal czy po wykluczeniu ojcostwa mąż matki może żądać zwrotu dokonanych na rzecz dziecka świadczeń alimentacyjnych.

 

Kto może wystąpić do sądu o przeprowadzenie badania ojcostwa.

Zgodnie z art.84 § 1 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, prawo do żądania badań ma: dziecko, jego matka i domniemany ojciec dziecka. Ani matka ani domniemany ojciec nie mogą wystąpić z żądaniem badania ojcostwa po śmierci dziecka albo po osiągnięciu przez nie pełnoletności.
W sytuacji gdy matka dziecka jest niepełnoletnia powództwo w jej imieniu wytacza jej prawny opiekun.

 

 

Źródła:

 ·        Bal J., Biologia molekularna w medycynie. Elementy genetyki klinicznej; Wydawnictwo PWN, Warszawa 2001
·         Bal J, Biologia molekularna w medycynie. Elementy genetyki klinicznej; Wydawnictwo PWN, Warszawa 2011
·         Biblioteka Prawa Dowodowego, Badania genetyczne w dochodzeniu ojcostwa. IES w Krakowie 1998
·         Birkbauser VB, DNA fingerprinting state of sciences. Switzerland 1993
·         Butler JM, DNA fingerprinting: an introduction. Academic Press 2001
·         Pawłowski R., Medyczno-sądowe badania śladów biologicznych. Biblioteka prawa dowodowego, IES w Krakowie, 1997
·         Raszeja S., Nasiłowski W., Markiewicz J., Medycyna Sądowa. Wydawnoctwo lekarskie PZWL, Warszawa 1993


Zobacz również:          Biblioteka
                                  Wiarygodność i Certyfikaty

 


badanie ojcostwa, alimenty, badania ojcostwa, ustalanie ojcostwa, rozwód, badania genetyczne, badanie genetyczne, ustalenie ojcostwa, testy na ojcostwo, test na ojcostwo, testy DNA, test DNA, ustalanie.ojcostwa, badanie.ojcostwa, ustalanie ojcostwa-, DNAi

zaprzeczanie ojcostwa dla sądu, zaprzeczenie ojcostwa a alimenty, zaprzeczanieojcostwa, zaprzeczenie ojcostwa po rozwodzie, anonimowe zaprzeczanie ojcostwa, zaprzeczyć ojcostwo, zaprzeczać ojcostwo, zaprzeczenieojcostwa.pl, zaprzeczanie ojcostwa sąd, ojcostwo zaprzeczanie, zaprzeczanie ojcostwa-, zaprzeczanie.ojcostwa, zaprzeczenie ojcostwa przez matkę, zaprzeczenie ojcostwa po uznaniu dziecka, zaprzeczenie ojcostwa sąd, protokolarne zaprzeczenie ojcostwa, zaprzeczenie ojcostwa-, zaprzeczenie.ojcostwa, zaprzeczenie ojcostwa forum, zaprzeczenie ojcostwa, zaprzeczenie ojcostwa alimenty, anonimowe zaprzeczenie ojcostwa, zaprzeczenie ojcostwa anonimowo, sądowe zaprzeczanie ojcostwa, zaprzeczanie ojcostwa anonimowo, ojcostwo zaprzeczać, www zaprzeczenie ojcostwa, sądowe zaprzeczenie ojcostwa, ojcostwo zaprzeczenie, zaprzeczenieojcostwa, zaprzeczenie ojcostwa dla sądu, zaprzeczanie ojcostwa, zaprzeczenie ojcostwa prokurator, zaprzeczenie ojcostwa porównanie, zaprzeczenie ojcostwa- porównanie, POZEW O ZAPRZECZENIE OJCOSTWA, www.zaprzeczenieojcostwa, www zaprzeczenieojcostwa, jak przeprowadzic rozwód, rozwód w krakowie, rozwodowe, kodeks rodzinny rozwód, złożenie pozwu o rozwód, rozwód koszty, rozwód z powodu zdrady, rozwodowemu, forum rozwód i co dalej, rozwód kraków, podanie o rozwód, wyrok orzekający rozwód, rozwód proces, separacja, jak uzyskać rozwód, rozwódka, rozwód dziecko i, rozwód uzasadnienie, pozew o rozwod, rozwód alimenty, ile kosztuje rozwód, rozwody sądowe, rozwód i, dzieci rozwód, putin rozwód, testy zdrady, pozew o rozwód przykład, rozwód przykłady, rozwód po 30, rozwód od czego zacząć, rozwód usa, rozwód w katowicach, rozwód wiki, rozwód w rzeszowie, rozwód i test na ojcostwo, rozwód forum, rozwodowym, czy rozwód, rozwód porozumienie, dziecko rozwód, rozwód mężczyzna, rozwód podział majątku, targi rozwodowe, pisma o rozwód, jak złożyć wniosek o rozwód, rozwód skutki, rozwód wzory pism, rozwód alimenty i, www pozew o rozwód, rozwodnik, rozwód przykład, rozwód warszawa, pozew rozwodowy, rozwód i alimenty w, rozwód jak długo, rozwód 2008, rozwód i badanie ojcostwa, rozwód z orzeczeniem, rozwód opieka nad dziećmi, gdzie złożyć wniosek o rozwód, rozwód doc, rozwód pozew, rozwód katowice, www.rozwod.pl, rozwód a dziecko, jak załatwic rozwód, rozwód dzieci, test zdrady, test na zdradę, rozwód jak napisać, rozwód w łodzi, rozwód małżeństwa, rozwód i prawo alimentacyjne, rozwód prawa ojca, rozwód i alimenty, rozwieść, wniosek o rozwód, rozwód polubowny, rozwód wzór pisma, rozwód, rozwód cywilny, rozwód separacja, rozwód i co dalej, rozwód podanie, porada prawna rozwód, rozwód ojciec, rozwód rodziców, rozwód dzieci i, wnioski rozwodowe, pozew o rozwód przykłady, rozwód władza rodzicielska, testy na zdradę, pozew o rozwód, rozwód dziecko, rozwód porada, rozwod.pl, prawo rodzinne, rozwód sądowy, pozew o rozwód pdf, rozwód w gdańsku, rozwód w warszawie, rozwód konsekwencje, rozwód powód, kalcenarie rozwodowe, zdradza, zdradę, zdrada a rozwód, kiedy zdrada, zdrada męża, zdradzona żona, anonimowetestyzdrady, anonimowe testy zdrady, zdrada mężczyzny, zdrada słownik, życie po zdradzie małżeńskiej, zdrada pl, motyw zdrada, zdrada w związku, przyczyny zdrady małżeńskiej, zdrada mąż, zdrada przed slubem, zdrada kraków, miłość a zdrada, zdrada ogłoszenia, anonimowy test zdrady, zdrada meza, zdradzeni forum, zdradzeni, zdrada, test zdrady, zdrada test, zdrada porady, zdrada w małżeństwie, zdrada dlaczego, zdrada i podstęp, zdradą, zdrada małżeńska definicja, dowód zdrady, zdrada małżeńska statystyki, zdrady malzenskie, zdrada motyw, zdrada małżonka, testyzdrady, test.zdrady, testy.zdrady, rozwód z powodu zdrady, zdrada i, wykrycie zdrady, zdrada w małżeństwie forum, genetyczne testy zdrady, złożenie pozwu o rozwód, zdrada przed ślubem, zdrada warszawa, zdrady w małżeństwie, co to jest zdrada małżeńska, testzdrady, zdrada zony, małżeństwo zdrada, zdrada katowice, zdrady, zdrada symptomy, motyw zdrady małżeńskiej, zdrada w, zdrada żony, zdrady małżeńskie, zdrada i co dalej, zdrada to, zdrada małżeństwo, zdradzi, testy zdrady, mężczyzna zdrada, śledztwo DNA, zdrada z przyjacielem, zdradzony, test na zdradę, rozwód zdrada, zdrada mężczyzn, zdrada śledztwo, zdrada forum, wiernosc i zdrada, zdrada żon, zdrada wiki, zdrade, zdrada mężczyzna, zdrada rozwód, zdrada kontrolowana, zdrada chłopaka, zdrada za zdrade, romans zdrada, testy na zdradę, zdrada partnera, zdrada kobiet, kobieta zdrada, zdrada portal, randka, zdrada w zwiazku, zdrada małżeńska, zdrada małżeńska forum, zdrada youtube, mężatka zdrada, zdrada przez sms, zdradzie, zdrada wikipedia, zdrada kochanka, zdrada zemsta, seks zdrada, zdrada faceta, zdrada miłości, genetyczny test zdrady, porady prawne alimenty, alimenty od cudzoziemca, pozew o alimenty na dzieci, do kiedy płacimy alimenty, jak uzyskać alimenty, alimenty 2007, alimenty od współmałżonka, alimenty do jakiego wieku, alimenty dla pelnoletniego, alimenty dla osoby dorosłej, pozew o alimenty, pozew alimenty, rozwod alimenty, jak odzyskać alimenty, jak egzekwować alimenty, jak obnizyc alimenty, alimenty a renta, alimenty i, alimenty prawo, alimenty żona, alimenty na pełnoletnie dzieci, alimenty rozwód i, ustalenie ojcostwa alimenty, place alimenty, pozew o rozwód alimenty, alimenty przepisy, alimenty uk, alimenty prawa, podanie o alimenty, alimenty dla żony, komu przysługują alimenty, zus alimenty, pozewo alimenty, do kiedy placic alimenty, kiedy płaci się alimenty, alimenty dla współmałżonka, alimenty dziecko, alimenty sąd, alimenty.pl, www.alimenty.pl, alimenta, alimentów, prawo alimentacyjne i, wzór odpowiedzi na pozew o alimenty, alimenty jak długo, alimenty pełnoletni, alimenty na dziecko, obniżenie alimentów, alimenty po rozwodzie, komornik za alimenty, niepłacone alimenty, alimenty praca, alimenty wysokosc, alimenty na matke, obowiązek alimentacyjny, alimenty na dzieci, alimenty wzór pozwu, alimenty za granica, alimenty przed urodzeniem, alimenty kraków, alimenty wiki, alimenty usa, alimenty dzieci i rozwód, obowiązek alimentacyjny i, samotna matka alimenty, www alimenty, alimenty, jak uzyskac alimenty, jak odzyskać zaległe alimenty, odsetki za alimenty, alimenty z usa, alimenty druk, sprawy o alimenty, sprawy o przyznanie alimentów, prawo alimentacyjne, podwyżka o alimenty, jak długo płaci się alimenty, alimenty odwołanie, alimenty 2008, alimenty warszawa, alimenty dokumenty, alimenty dla osoby pełnoletniej, alimenty umowa, alimenty na dziadków, alimenty do którego roku życia, alimenty ustawa, alimenty przepisy prawne, alimenty wniosek, prawa alimentacyjnego, alimenty ojca, alimenty na matke dziecka, alimenty rozwód dzieci, alimenty na rodzicow, alimenty porównanie, alimenty dla małżonka, obniżanie alimentów, nie płacone alimenty, prawnik alimenty, jak wyegzekwować alimenty, alimenty przykłady, ustawowe alimenty, alimenty student, alimenty na pełnoletnie dziecko, alimenty wzór, jak podwyzszyc alimenty, obowiązkowi alimentacyjnemu, alimenty od rodzica, alimenty do kiedy, alimenty pismo, alimenty rodziców, alimenty wzory pism, zasądzone alimenty, do kiedy płaci się alimenty, jak wyegzekwowac alimenty, apelacja alimenty, alimenty dziecko i, alimenty procentowo, alimenty na matkę dziecka, alimenty wieszjak, alimenty dziecko rozwód, alimentacyjne, prawo rodzinne alimenty, pozbawienie praw rodzicielskich alimenty, jak załatwić alimenty, alimenty od obcokrajowca, alimenty uzasadnienie, alimenty dla rodzica, alimenty pisma, alimenty rozwód w, umowa o alimenty, separacja alimenty, obnizyc alimenty, czy musze placic alimenty, najnizsze alimenty, obowiązkiem alimentacyjnym, alimenty dla konkubiny, alimenty od konkubenta, alimenty zwrot, alimenty przedawnienie, alimenty rozwód i dzieci, alimenty wysokość, alimenty porady, alimenty dla ojca, pismo o alimenty, obniżyć alimenty, alimenty jakie dokumenty, alimenty za dziecko, alimenty zniesienie, nieplacone alimenty, wyrok za alimenty, alimenty kodeks, alimenty po ślubie, alimenty dzieci, alimenty obowiązek, alimenty wzory, zalegle alimenty, procedury alimentacyjne, kiedy płacimy alimenty, prawo alimentacyjne w, pozew o alimenty na pełnoletnie dziecko, pozew na alimenty, radca prawny alimenty, alimenty termin, alimenty i rozwód, alimenty po śmierci, alimenty depozyt, alimenty forum, alimenty od dziadkow, alimenty podwyzka, wniosek o alimenty, alimenty podwyżka, kto płaci alimenty, kiedy alimenty, alimenty wysokośc, alimenty pdf, alimenty podanie, alimenty koszty, alimenty od syna, alimenty za syna, alimenty przed rozwodem, alimenty orzecznictwo, alimenty rozwód i dziecko, dnatest, laboratorium genetyczne, testy DNA, zrobić badania genetyczne, zrobic badania genetyczne, genetyczne badanie, badania DNA warszawa, badania DNA szczecin, Test DNA Warszawa, DNA.testy, TestDNA porównanie, badania genetyczne- porównanie, badania DNA krakow, genetyczne badania, badanie genetyczne alimenty, badania DNA kraków, test DNA gdańsk, DNA test porównanie, porównanie badań DNA, badanie genetyczne krakow, badania genetyczne anonimowo, badanie genetyczne w, badania DNA lublin, testy DNA kielce, test DNA- porównanie, sądowe badania genetyczne, badanie ojcostwa genetycznie, badania genetyczne na, alimenty badania genetyczne, test DNA poznań, test DNA katowice, testDNA-, badania DNA- porównanie, DNA test, testy genetyczne, badanie DNA, badania genetyczne sąd z, badania DNA łódź, www badania genetyczne, badania genetyczne łódź, test DNA wrocław, badaniagenetyczne, badania DNA wrocław, testy DNA- porównanie, badania genetyczne porównanie, badania DNA, badania genetyczne ustalenie ojcostwa, badania genetyczne gdańsk, genetyczne ustalanie ojcostwa i, test genetyczny na ojcostwo, test DNA suwałki, badania DNA poznań, testy.DNA, badania genetyczne forum, badania genetyczne -, TestDNA- porównanie, porównanie badań genetycznych, badania genetyczne w krakowie, testy DNA szczecin, testy DNA suwałki, badania.genetyczne, testy DNA bydgoszcz, testdna, test genetyczny, badania genetyczne katowice, badania genetyczne na ojcostwo, badanie genetyczne ojcostwa, testy DNA katowice, testy DNA łódź, testy DNA gdańsk, testy DNA wrocław, test.DNA-, test DNA porównanie, DNA, test DNA, protokolarne badania genetyczne, badanie genetyczne DNA, badania genetyczne alimenty, testy DNA-, www.badaniegenetyczne, DNA.test, badanie.DNA, porównanie testów DNA, badania genetyczne, badania genetyczne w, badania genetyczne DNA, na czym polegają badania genetyczne, badanie genetyczne forum, badania DNA gdańsk, badanie genetyczne anonimowo, badania genetyczne warszawa, badanie genetyczne z DNA, testy DNA na ojcostwo, www badanie genetyczne, test DNA -, badania genetyczne krakow, anonimowe badania genetyczne, badanie genetyczne na, badanie genetyczne na ojcostwo, test DNA na ojcostwo, testy DNA ojcostwo, testy DNA kraków, badania.genetyczne-, badania DNA porównanie, badanie genetyczne- porównanie, badanie genetyczne porównanie, genetyczne badanie ojcostwa, badanie genetyczne ojca, genetyczne badania ojcostwa, ojcostwo badania genetyczne, testy genetyczne na ojcostwo, test DNA forum, testy DNA poznań, test DNA na pochodzenie, test.genetyczny, badania genetyczne ustalenie, badanie.genetyczne, test DNA kielce, test DNA lublin, test.DNA, badanie DNA porównanie, badania genetyczne kraków, badanie genetyczne i, alimenty badanie genetyczne, testy genetyczne-, www.badaniagenetyczne, badaniegenetyczne, testy DNA na pochodzenie, badania DNA katowice, testy DNA lublin, DNA test- porównanie, genetyczne ustalanie ojcostwa, genetyczne badanie ojcostwa i, badania genetyczne z DNA, test DNA szczecin, www badaniagenetyczne, badania genetyczne bydgoszcz, badania genetyczne wrocław, testy DNA na ustalanie ojcostwa, badania genetyczne sąd, badania genetyczne dla sądu z, badania genetyczne ojcostwo, testyDNA, badania genetyczne-, badania DNA bydgoszcz, badania.DNA, testy DNA porównanie, badanie genetyczne, anonimowe badanie genetyczne, sądowe badania genetyczne z, badania genetyczne lublin, badania genetyczne i, test DNA na ustalanie ojcostwa, badanie DNA- porównanie, badanie DNA krakow, czym polegają badania genetyczne, wykonać badania genetyczne, badania genetyczne poznań, test DNA bydgoszcz, Testy DNA Warszawa, test DNA-, badania genetyczne dla sądu, ile kosztują badania genetyczne, DNA testy, badania genetyczne ojcostwa, badania DNA-, www.badanie genetyczne, badania genetyczne szczecin, badania genetyczne suwałki, badanie DNA na ojcostwo, test DNA łódź, test DNA ojcostwo, test DNA kraków, badania genetyczne wyniki, wykluczanie ojcostwa koszty, badanie genetyczne ceny, ustalenie ojcostwa koszty, koszty test na ojcostwo, test na ojcostwo koszty, ustalanie ojcostwa cena, cena testu na ojcostwo, koszt badanie ojcostwa, koszty badań genetycznych, koszty badania ojcostwa, cena ustalania ojcostwa, badania genetyczne koszt, test na ojcostwo cena, cena badań ojcostwa, zaprzeczanie ojcostwa koszty, wykluczanie ojcostwa koszt, koszty badania genetycznego, wykluczenie ojcostwa koszt, ceny badań genetycznych, najtańszy test na ojcostwo, badanie z włosa koszty, koszt testu na ojcostwo, koszt badania genetycznego, koszty wykluczania ojcostwa, badanie ojcostwa cena, badania ojcostwa koszty, ustalanie ojcostwa koszty, badania genetyczne ceny, kwota badań ojcostwa, koszt zaprzeczania ojcostwa, koszty badań z włosa, test na ojcostwo koszt, cena badanie ojcostwa, badanie genetyczne cena, zaprzeczenie ojcostwa koszty, koszt wykluczenia ojcostwa, zaprzeczenie ojcostwa koszt, ustalanie ojcostwa koszt, badanie ojcostwa koszty, koszt badania ojcostwa, koszty ustalania ojcostwa, zaprzeczanie ojcostwa koszt, koszty wykluczenia ojcostwa, koszty zaprzeczania ojcostwa, koszt test na ojcostwo, koszty zaprzeczenia ojcostwa, wykluczenie ojcostwa koszty, koszty testu na ojcostwo, koszt ustalania ojcostwa, koszty badanie ojcostwa, ustalenie ojcostwa koszt, najgańsze badanie ojcostwa, badania z włosa koszty, koszt szaprzeczenia ojcostwa, koszt badań genetycznych, badanie ojcostwa kwota, wartość badań ojcostwa, cena badań genetycznych, badania ojcostwa cena, koszt wykluczania ojcostwa, koszt badań z włosa, pewne testy na ojcostwo, precyzyjny test DNA, dokładne badanie z włosa, jednoznaczne zaprzeczanie ojcostwa, jednoznaczny test DNA, jednoznaczne ustalanie ojcostwa, precyzyjne badanie ojcostwa, pewne wykluczenie ojcostwa, precyzyjne ustalanie ojcostwa, dokładne badania ojcostwa, jednoznaczne testy na ojcostwo, precyzyjne zaprzeczenie ojcostwa, dokładne wykluczenie ojcostwa, pewne zaprzeczenie ojcostwa, pewne wykluczanie ojcostwa, jednoznaczne badanie ojcostwa, prezycyjne zaprzeczanie ojcostwa, precyzyjne badania ojcostwa, jednoznaczne badania ojcostwa, dokładne zaprzeczanie ojcostwa, dokładne badanie ojcostwa, jednoznaczne wykluczenie ojcostwa, pewne zaprzeczanie ojcostwa, dokładne ustalenie ojcostwa, jednoznaczne ustalenie ojcostwa, pewny test na ojcostwo, pewne badania ojcostwa, pewny test DNA, dokładne ustalanie ojcostwa, prezycyjny test na ojcostwo, precyzyjne testy na ojcostwo, dokładne zaprzeczenie ojcostwa, dokładne testy na ojcostwo, pewne badanie ojcostwa, jednoznaczne badanie z włosa, precyzyjne wykluczanie ojcostwa, precyzyjne ustalenie ojcostwa, pewne badanie z włosa, jednoznaczny test na ojcostwo, pewne testy DNA, precyzyjne badanie z włosa, pewne ustalenie ojcostwa, dokładne wykluczanie ojcostwa, pewne ustalanie ojcostwa, precyzyjne wykluczenie ojcostwa, precyzyjne testy DNA, dokładny test na ojcostwo, jednoznaczne wykluczanie ojcostwa, jednoznaczne testy DNA, jednoznaczne zaprzeczenie ojcostwa, najszybsze testy na ojcostwo, test ojcostwa, alimenty test na ojcostwo, testy.ojcostwo, testy na ojcosto sąd, test na ojcostwo- porównanie, protokolarny test na ojcostwo, test na ojcostwo-, testy na ojcostwo-, test na ojcostwo w ciąży, ojcostwo testy, test na ojcostwo sąd, test na ojcostwo wrocław, test na ojcostwo forum, testnaojcostwolublin, testy na ojcostwo- porównanie, ojcostwa test, testy na ojcostwo kraków, www test DNA, genetyczne testy na ojcostwo, test na ojcostwo alimenty, testy DNA forum, test na ojcostwo lublin, testy na ojcostwo warszawa, testy na ojcostwo w czasie ciąży, test na ojcostwo, testy na ojcostwo w ciąży, test spermy, genetyczny test na ojcostwo, testynaojcostwo, testnaojcostwo, ojcostwo.testy, DNA.testy, test na ojcostwo -, testy na ojcostwo krakow, testy na ojcostwo alimenty, testy na ojcostwo lublin, testy na ojcostwo porównanie, testowanie ojcostwa, testy na ojcostwo poznań, test na ojcostwo kraków, www test na ojcostwo, test na ojcostwo dla sądu, test na ojcostwo łódź, test.ojcostwo, sądowy test na ojcostwo, testy na ojcostwo wrocław, test na ojcostwo katowice, testy na ojcostwo bydgoszcz, test na ojcostwo warszawa, test na ojcostwo krakow, sądowe testy na ojcostwo, www testy DNA, www testy na ojcostwo, ojcostwo a grupa krwi, alimenty testy na ojcostwo, testy na ojcostwo katowice, testy na ojcostwo łódź, test na ojcostwo lodz, testy na ojcostwo dla sądu, ojcostwo test, testy na ojcostwo forum, test na ojcostwo w czasie ciąży, test na ojcostwo poznań, ojcostwo.test, testy na ojcostwo, test na ojcostwo bydgoszcz, testy na ojcostwo lodz, testy ojcostwo, testy na ojcostwo szczecin, testynaojcostwolublin, testy ojcostwa, testyna ojcostwo, diagnostyka firma, test na ojcostwo szczecin, test na ojcostwo porównanie, badanie genetyczne z włosa, ustalanie ojcostwa z włosa, protokolarne badanie z włosów, badanie z włosa-, sądowe badania z włosów, włos DNA, badanie z włosów, badanie z włosa, test z włosów, test włosa, badanie z włosa z, badanie włosa wrocław, badanie włosa w, DNA włos, badanie z włosa sąd, badanie włosa katowice, badanie DNA włosów, zaprzeczenie ojcostwa z wlosa, badanie włosa poznań, sądowe badanie z włosów, ojcostwo z włosa, test na ojcostwo z włosów, badanie DNA z włosa, badania DNA z włosa, badania z włosa sąd, badanie włosa warszawa, badania z włosów, włos testy, włos test, test DNA włosów, ojcostwo z włosów, badania z włosa, badanie włosów z, badanie włosa cena, ojcostwo z włosow, testy DNA z włosa, test na ojcostwo z włosa, badanie DNA wlosa, badania z wlosa dla sądu, badaniezwłosa, badania włosa DNA, wlos badanie, badanie DNA z włosa-, wlos test, testy z wlosa, badanie genetyczne włosa, testy z włosa, badać z włosa, włos badanie, badania wlosa, test DNA z włosa, testy włosa, test z włosa, badania DNA z włosa-, badanie włosa kraków, badanie włosa na, badanie włosa trójmiasto, badanie.włosa, badania genetyczne z włosa, testy na ojcostwo z włosa, badanie z włosa dla sądu, badania genetyczne włosów, test DNA włosa, ojcostwo z włosa-, ustalanie ojcostwa sąd, ustalanie ojcostwa-, ustalanie ojcostwa suwałki, ustalanie ojcostwa gdańsk, ustalanie.ojcostwa-, dochodzenie ojcostwa, ustalanie.ojcostwa, ustalanie ojcostwa łomża, anonimowe ustalenie ojcostwa, ustalanie ojcostwa warszawa, ustalenie ojcostwa porównanie, ustalenie.ojcostwa, ustalanie ojcostwa bydgoszcz, ustalanie badania ojcostwa, www.ustalanie ojcostwa, ustalanieojcostwa, ustalanie ojcostwa, ustalanie ojcostwa anonimowo, ustalanie ojcostwa dla sądu, ustalanie ojcostwa wrocław, ustalanie ojcostwa forum, ustalanie ojcostwa badania, porównanie ustalanie ojcostwa, sądowe ustalanie ojcostwa, ustalanie ojcostwa polska, ustalanie ojcostwa kielce, potwierdzenie ojcostwa, protokolarne ustalanie ojcostwa, ustalanie ojcostwa krakow, ustalenie ojcostwa, ustalanie ojcostwa lublin, ustalanie ojcostwa porównanie, sprawy o ustalenie ojcostwa, ustalanie ojcostwa w, ustalenie ojcostwa dla sądu, ustalić ojcostwo, ustalanie ojcostwa i, ustalanie ojcostwa kraków, ustalanie ojcostwa łódź, www.ustalanieojcostwa, ustalenie ojcostwa anonimowo, ustalić ojcostwo forum, ustalanie.ojcostwa kraków, ustalenie ojcostwa sąd, ustalanie ojcostwa DNA, anonimowe ustalanie ojcostwa, ustalenie ojcostwa- porównanie, ustalaniu ojcostwa, stwierdzenie ojcostwa, ustalanie ojcostwa- porównanie, ustalanie.ojcostwa krakow, ustalenie ojcostwa-, ustalać ojcostwo, ustalanie ojcostwa zielona góra, ustalanie ojcostwa katowice, www ustalanie ojcostwa, ustalanie ocjostwa dla, ustalanieojcostwa.pl, badanie ojcostwa w Krakowie, ojcostwo badać, badanie sądowe, ojcostwo.pl, badanie ojcostwa bydgoszcz, alimenty badania ojcostwa, badania ojcostwa porównanie, najdokładniejsze badania ojcostwa, na zlecenia sądów, stosunki kazirodcze, kazirodcze, badanie ojcostwa dla sądu, badanie.ojcostwa, badanie ojcostwa kraków, badanie ojcostwa alimenty, badanie ojcostwa-, badania sądowe, ojcostwo badania, badanie ojcostwa z włosa, stanisława łyżwińskiego, anonimowe badania ojcostwa, badanie ojcostwa w, kwestionowanie ojcostwa, badanie ojcostwa warszawa, badanie ojcostwa gdańsk, badanieojcostwa., kancelarie adwokackie, anety krawczyk, andrzeja leppera, badanie ojcostwa sąd, badanie ojcostwa wrocław, identyfikacja genetyczna, badania ojcowskie, badanie.ojcostwa-, badanie ojcostwa- porównanie, ojcostwo sporne, aneta krawczyk, seks afera, seksafera, badać ojcostwo, badanie ojcostwa forum, badanie ojcostwa krakow, ojcostwo Kraków, badania anonimowe, na zlecenie sądu, kancelarie prawne i, badania ojcostwa, Stanisław Łyżwiński, badania ojcostwa sąd, badania ojcostwo, badania ojcostwa forum, badanie sperma, badania ojcostwa dla sądu, badanie ojcosa, badanieojcostwa.pl, kaziroctwo, badania.ojcostwa, badania ojcostwa-, badanie ojcostwa z włosów, sądowe badanie ojcostwa, badanie ocjostwa z wymazu, ojców, badanie ojcostwa dziecka, masowe kwestionowanie ojcostwa, badanie ojcostwa szczecin, badania ojcostwa- porównanie, kazirodztwo, kazirodcza, badan ojcostwa, danie ojcostwa, badanie ojcostwa DNA, badanie ojcostwa poznań, andrzej lepper, ojcostwo z wymazu, badana ojcostwa, badanieojcostwa, badanie jcostwa, badania ojcostwa alimenty, www badania ojcostwa, badania.ojcostwo, badanie ojcostw, kancelarii prawnych, badanie ojcoswa, www.ojcostwo.pl, www badanie ojcostwa, na zlecenie sądów, badań ojcostwa, badanie ojcostwa łódź, badanie ojcostwa katowice, anonimowe badanie ojcostwa, seks-afera, kazirodztwa, ojcostwo badanie, protokolarne badanie ojcostwa, badanie ojcostwa opole, wwwbadaniaojcostwa, badanie ojcostwa, badanie spermy, badanie ojcostwa -, badanie ojcostwa porównanie, ojcostwo, najtańsze badania ojcostwa, sporne ojcostwo, badaniaojcostwa, badanie ojcostwa lublin, alimenty badanie ojcostwa, badanie.ojcostwo, kancelarie prawne, anonimowe badania, kto jest ojcem, ojcostwa, sądowe badania ojcostwa, badanie ojcostwa w ciąży, wwwbadanieojcostwa, wykluczenie ojcostwa dla sądu, wykluczenie ojcostwa przez grupę krwi, protokolarne wykluczenie ojcostwa, sądowe wykluczania ojcostwa, wykluczanie ojcostwa anonimowo, wykluczenie ojcostwa szczecin, wykluczenieojcostwa, sądowe wykluczanie ojcostwa, wykluczać ojcostwo, wykluczenie ojcostwa, wykluczanie ojcostwa dla, wykluczanie ojcostwa, sądowe badania ojcostwa, zaprzeczenieojcostwa, wykluczanie.ojcostwa, protokolarne wykluczanie ojcostwa, wykluczenie ojcostwa rozwód, wykluczenie ojcostwa grupy krwi, wykluczeniu ojcostwa, wykluczenie ojcostwa katowice, wykluczenie ojcostwa poznań, wykluczenie ojcostwa z, wykluczenie ojcostwa anonimowo, wykluczanie ojcostwa forum, anonimowe wykluczenie ojcostwa, wykluczanie ojcostwa dla sądu, wykluczyć ojcostwo, wykluczanieojcostwa, sądowe wykluczanie ojcostwa z, wykluczenie ojcostwa sąd, wykluczenie ojcostwa warszawa, wykluczenie ojcostwa kraków, wykluczanie ojcostwa sąd, ojcostwo wykluczanie, wykluczenie ojcostwa alimenty, wykluczenie ojcostwa -, anonimowe wykluczanie ojcostwa, sądowe wykluczenie ojcostwa, wykluczenie ojcostwa wrocław, wykluczenie.ojcostwa, wykluczenie ojcostwa i, ojcostwo wykluczyć, ojcostwo wykluczać, wykluczenie ojcostwa-, zdrada dzieci, zdrada to zdrada, co to jest zdrada, zdrada blog, zdrada w sieci, zdrada kobiety dzieci, zdradzić kobietę, zdrada przez internet, a zdrada ją, zdrada jak wybaczyc, zdrada na gg, zdrada zdjęcia, zdrada synowej, zdrada malżeńska, wieczór panieński zdrada, milosc zdrada, miłość zdrada, zdrada na wieczorze, zdrada jest, zdradzić, zdrada online, zdrada co robic, pierwsza zdrada, żona zdrada, zdrada małzeńska, zdrada forum, zdradzić faceta, zdrada kobiety, zdrada co dalej, zdradzany, zdrada małżonki, zdradzony, zdrada żony, zdrada internet, zdradzać mężczyznę, zdrada w ciąży, zdradzona, www zdrada, bezwstydna zdrada, depresja zdrada, zdrada dziecko, opisy na gg zdrada, zdrada w internecie, zdrada małżenska, zdrada małzenska, dziewczyna zdrada, zdrada, randki zdrada, zdrada zdrada, zdrada dziewczyny, 

Wielokrotnie nagradzane, certyfikowane Laboratorium Genetyczne DNAi oferuje zarówno ANONIMOWE Badanie Ojcostwa jak również protokolarny test DNA dla celów sądowych, wydawany przez doświadczonego biegłego sądowego. Wszystkie badania wykonywane są w Polsce w najkrótszym czasie, w oparciu o stosowane na całym świecie standardy jakości, przy zachowaniu absolutnej POUFNOŚCI. Miło nam poinformować, że specjaliści zespołu wykazali się bezbłędnym wykonaniem między-narodowych testów GEDNAP, co świadczy o profesjonalizmie i biegłości w prowadzeniu badań. Zachęcamy do skorzystania z promocji: "Zyskaj PEWNOŚĆ w najniższej cenie!". Nasi eksperci udzielą Państwu wyczerpujących informacji na każde Państwa pytanie. Zapraszamy!
Wielokrotnie nagradzane, certyfikowane Laboratorium Genetyczne DNAi oferuje zarówno ANONIMOWE Badanie Ojcostwa jak również protokolarny test DNA dla celów sądowych, wydawany przez doświadczonego biegłego sądowego. Wszystkie badania genetyczne wykonywane są w Polsce w możliwie najkrótszym czasie, w oparciu o stosowane na całym świecie standardy jakości, przy zachowaniu absolutnej poufności. Miło nam poinformować, że specjaliści zespołu wykazali się bezbłędnym wykonaniem między-narodowych testów GEDNAP, co świadczy o profesjonalizmie i biegłości w prowadzeniu badań. Zachęcamy do skorzystania z promocji "Zyskaj PEWNOŚĆ w najniższej cenie!". Nasi eksperci udzielą Państwu wyczerpujących informacji na każde Państwa pytanie. Zapraszamy!
Liczne zlecenia SĄDÓW w zakresie prowadzonych analiz genetycznych, skłoniły nas do przygotowania oferty dla Medycyny Sądowej. Wykonywane testy DNA prowadzone są w oparciu o największą liczbę badanych układów STR (16-41), a unikatowe na rynku badania mitochondrialnego DNA (mtDNA) gwarantują skuteczność identyfikacji nawet przy mocno zniszczonych śladach biologicznych. Miło nam także poinformować, że laboratorium zakończyło prace nad nowymi zestawami do pobierania i zabezpieczania materiału genetycznego DNAiTest® oraz DNAiPak®, które znajdują zastosowanie w badaniach takich jak: protokolarne ustalanie spornego ojcostwa, genealogia w sprawach spadkowych, identyfikacja genetyczna ludzi, zwierząt, fragmentów roślin i grzybów.