mtDNAtest-animal - BADANIE OJCOSTWA \_\_\_\_gDNA_/_/_/_/ ALIMENTY na dziecko.

Identyfikacja zwierząt

Laboratorium DNAi wykorzystuje unikatową na skalę światową technologię identyfikacji genetycznej zwierząt i produktów pochodzenia zwierzęcego!  

Zespół DNAi zajmuje się nie tylko wydawaniem profesjonalnych ekspertyz biegłych ale również wdrażaniem nowych technologii w zakresie badań wykorzystywanych w badaniach genetycznych zwierząt. Nowe technologie umożliwiają znacznie większą skuteczność i dokładność badań.

Wystarczy wysłać do nas materiał dowodowy lub poinformować nas o konieczności jego odbioru, a my już zajmiemy się resztą. Technologia umożliwia identyfikację nie tylko gatunku zwierzęcia ale również konkretnego osobnika, podobnie jak w przypadku identyfikacji ludzi.

Do wdrożonych  przez nas testów należy m.in.: mtDNAtest®-animalzestaw umożliwiający identyfikację zwierząt na podstawie mikrośladów materiału dowodowego w sprawach z udziałem zwierząt (pogryzienia, kłusownictwo, nielegalny handel  i inne). Test przydatny jest szczególnie w identyfikacji domieszek produktów pochodzenia zwierzęcego (mięso, przetwory mięsne, nabiał) w produktach spożywczych. Testy identyfikują nie tylko gatunek zwierzęcia ale również poszczególne osobniki (podobnie jak w badaniach genetycznych ludzi), stąd mogą mieć zastosowanie w szczegółowym dochodzeniu pochodzenia badanych produktów spożywczych, jak również w weterynarii i określaniu rodowodów zwierząt hodowlanych w linii matki. Innym zastosowaniem mtDNAtest-animal jest możliwość identyfikacji zwierząt na podstawie ich odchodów i wydzielin, co umożliwia określanie właściciela zwierzęcia (pod warunkim jego uprzedniej rejestracji w bazie DNA zwierząt). Podobne systemy wykorzystywane są w systemach monitoringu zwierząt miejskich (regulacje prawne dotyczące utrzymania czystości w aglomeracjach miejskich). Więcej na ten temat znajdą Państwo na naszych stronach dedykowanych nowym technologiom: mtDNAtest.pl

Prosty, schemat wykonywanych badań umożliwia szybkie i rutynowe uzyskiwanie najbardziej dokładnych (w skali ogólno-światowej) wyników badań, jak zostało to przedstawione na schemacie poniżej:

mtDNAtest-animal -schemat

Laboratorium DNAi zarówno wykonuje badania we własnym laboratorium jak również udostępnia zestawy odczynników mtDNAtest-animal®, które umożliwiają wykonanie badań w laboratorium dysponującym termocyklerem i sekwenatorem. W przypadku zainteresowania bezpłatnymi próbkami zestawów prosimy o kontakt z naszym biurem. Oracowana przez nas unikalna technologia identyfikacji genetycznej tych organizmów daje Państwu możliwość prostego wykonania i łatwej analizy sekwencyjnej z wykorzystaniem opracowanego przez nas programu (macro) SNPtester®. Wystarczy wrzucić uzyskaną sekwencję do programu i poczekać na wyniki obliczeń (SNP zgodne z międzynarodową nomenklaturą IUPAC). Próbki zestawów, które chcielibyśmy Państwu przesłać umożliwiają identyfikację organizmów nawet z mocno zdegradowanych śladów biologicznych.

SPECJALNA INFOLINIA DLA PROKURATUR: 12 416 17 06

•    1 zamówienie – rabat 5 %
•    2 zamówienie – rabat 10%
•    4 zamówienie – rabat 15%
•    6 zamówienie – rabat 20%
•    8 i kolejne zamówienie – rabat 25%    

Prócz powyżej przedstawionej minimalizacji kosztów postępowania, równocześnie obowiązuje program rabatowy związany z liczbą badanych prób (im więcej tym niższa wartość pojedynczego badania), przedstawiony w szczegółowej ofertcie, wysłanej do Państwa jednostki. Chętnie przygotujemy szybką wycenę badań do każdej prowadzonej przez Państwa sprawy.

Naszym największym atutem jest SZYBKOŚĆ I WYSOKA SKUTECZNOŚĆ prowadzonych przez nas badań genetycznych, biochemicznych oraz innych, wynikających ze współpracy z różnymi jednostkami, specjalizującymi się w: badaniach daktyloskopijnych, traseologicznych, audiowizualnych, komputerowych, balistycznych, mechanoskipijnych i wielu innych. Stąd możemy przygotować dla Państwa skomplikowane, wielowątkowe ekspertyzy kryminalistyczne, wykonywane przez uznanych biegłych sądowych z wieloletnim stażem pracy.

UNIKATOWY SYSTEM IDENTYFIKACJI GENETYCZNEJ ZWIERZĘCYCH ŚLADÓW DNA!

W odpowiedzi na wzrastającą liczbę spraw sądowych i prokuratorskich, w których niezbędne jest ustalenie ewentualnego udziału zwierząt w rozpatrywanych zdarzeniach, pragniemy zachęcić Państwa do skorzystania z naszej usługi identyfikacji genetycznej zwierząt.

Laboratorium DNAi oferuje po raz pierwszy w Polsce unikatową usługę sekwencjonowania wysoce zmiennych fragmentów DNA w oparciu o nowoczesną i niezawodną metodę sekwencjonowania DNA, umożliwiającą nie tylko stwierdzenie w mikrośladzie gatunku zwierząt ale również ustalenie czy DNA zwierzęcia z mikrośladu pochodzi od tego samego zwierzęcia, od którego można pobrać materiał porównawczy.

Technologia umożliwia identyfikację genetyczną niemal każdego gatunku kręgowca z takich śladów jak: krew, ślina, odchody, sierść, naskórek i inne...     

Przykładowe zastosowania:

 • wypadki drogowe z udziałem zwierzat, potrącenia zwierząt, 
 • kłusownictwo i nielegalny odstrzał zwierząt,
 • kradzieże zwierząt, zwłąszcza tych o wysokiej cenie jednostkowej,
 • nielegalna sprzedarz zwierząt,
 • analiza przedmiotów mających kontakt ze zwierzętami (naskórek)
  związanych z nielegalnym przechowywaniem zwierząt,
 • wtargnięcia na posesje prywatne,
 • pogryzienia przez psy,
 • analiza i ustalanie rodowodu zwierząt,
 • szkody wyrządzone przez zwierzęta,
 • i wiele innych...

 

OFERTA SPECJALNA:

Oferta współpracy w zakresie BADAŃ GENETYCZNYCH 2021.
Specjalnie dla Państwa przygotowaliśmy nowy program stałej współpracy na rok 2021, dzięki któremu na każde kolejne zamówienie, będziemy mogli udzielić Państwu większego rabatu:
•    1 zamówienie w 2021r – rabat 10%; 2 zamówienie w 2021r – rabat 15%; 3 zamówienie w 2021r – rabat 20%, 4 i kolejne zamówienie w 2021r – rabat 25%.
W przypadku większej liczby zamówień ekspertyz prosimy o bezpośredni kontakt z naszą pracownią kryminalistyki i badań ojcostwa pod numerem 0 507 470 880 celem ustalenia indywidualnego programu rabatowego.

•    Zapewniamy innowacyjny system MONITOROWANIA POSTĘPU PROWADZONYCH ANALIZ i odbierania wyników za pośrednictwem internetowego systemu zabezpieczonego indywidualnym hasłem (Elektroniczny System Wydawania wyników), dzięki któremu mają Państwo bezpośredni wpływ na proces analizy,
•    Oferujemy NAJKRÓTSZY CZAS REALIZACJI (zwykle, w standardowych ekspertyzach 10-15 dni), wysoką skuteczność  oraz czytelność wyników,
•    Zapewniamy pełną informację, konsultację i doradztwo w zakresie prowadzonych badań,
•    Nasz BIEGŁY SĄDOWY WYDAJE JEDNOZNACZNĄ EKSPERTYZĘ Z BADANIA,
•    Oferujemy NAJWYŻSZĄ NA RYNKU PEWNOŚĆ WYNIKU, dzięki rutynowo prowadzonej analizie 15-19 certyfikowanych układów STR oraz analizie mitochondrialnego DNA, umożliwiającego przeprowadzenie identyfikacji DNA nawet bardzo zniszczonych śladów (posiadamy unikatowe w Polsce certyfikaty GEDNAP mtDNA). Gwarantujemy pełną ochronę danych osobowych i pełne bezpieczeństwo materiałów dowodowych.

Z myślą o Państwa pracy przygotowaliśmy Biuletyn Informacji Technologicznej Kryminalistyki i Medycyny Sądowej BITKiMS poświęcony badaniom mitochondrialnego DNA (mtDNA). Zalpraszamy do lektury.

 

Dzięki licznym Państwa zamówieniom, automatyzacji i standaryzacji  procesu badań udało nam sie jeszcze bardziej podnieść jakość świadczonych usług, zmniejszając jednocześnie z korzyścią dla Państwa cenę badania.

Rozwój nauki i technologii na przestrzeni wieków pozwolił opracować setki technik badawczych , które w dzisiejszych czasach potrafią właściwie ze stuprocentowym prawdopodobieństwem wskazać winnego.

Certyfikowane laboratorium Identyfikacji Genetycznej DNAi oferuje Państwu wykonywanie profesjonalnych ekspertyz kryminalistycznych.

Mając na uwadze, iż w niektórych postępowaniach karnych termin wydania opinii biegłego sądowego ma kluczowe znaczenie dla sprawy, opracowujemy ekspertyzę w najkrótszych terminach realizacji, bo w ciągu 10-15 dni roboczych.

Wykonywane przez nas badania genetyczne charakteryzuje wysoki współczynnik skuteczności, a wydawane ekspertyzy stanowią niepodważalny dowód w postępowaniu sądowym i karnym.

Potwierdzeniem jakości prowadzonych badań są uzyskane przez nas międzynarodowe certyfikaty GEDNAP32, GEDNAP33 (2006), GEDNAP34, GEDNAP35 (2007) oraz GEDNAP36, GEDNAP37 (2008) -German DNA Profiling Group w zakresie analizy genetycznej DNA 18-stu somatycznych układów typu STR + marker płci (ang.: Short Tandem Repeats). Jedyni w Posce posiadamy unikalne certyfikaty analizy sekwencyjnej mitochondrialnego DNA w zmiennych rejonach mtDNA-HVI i mtDNA-HVII oraz certyfikat identyfikacji biochemicznej mikrośladów biologicznych. Powyższe certyfikaty konkretnie wskazują i gwarantują  najwyższą jakość wykonywanych badań, wiarygodność oraz pewność uzyskiwanych wyników. Testy biegłości w badaniach genetycznych GEDNAP rekomendowane są między innymi przez Europejską Sieć Instytutów Kryminalistycznych (ENFSI). Laboratorium Diagnostyki Genetycznej DNAi uzyskało również Wpis do Ewidencji Laboratoriów, prowadzonej przez Krajową Radę Diagnostów Laboratoryjnych (KIDL) pod numerem identyfikacyjnym 2782.

Badania prowadzimy w oparciu o stosowane na całym świecie procedury i standardy badań pokrewieństwa, z uwzględnieniem zaleceń Komisji Genetyki Sądowej Polskiego Towarzystwa Medycyny Sądowej i Kryminologii.


W laboratorium DNAi stawiamy na rzetelność i dokładność uzyskiwanych  wyników, dlatego badania kryminalistyczne wykonujemy dwukrotnie. Prace laboratoryjne prowadzimy w logicznie ustalonej kolejności, umożliwiającej obniżenie kosztów ekspertyzy.

 • Na początku z wyizolowanego materiału dowodowego wykluczamy mikroślady niebędące materiałem biologicznym przez wykonanie jakościowej analizy pod kątem obecności krwi, śliny, moczu lub spermy.
 • Następnie z wyizolowanego materiału biologicznego wykluczamy mikroślady niebędące pochodzenia ludzkiego przez zastosowanie metody PCR, która jednocześnie umożliwia określenie, czy dany mikroślad zawiera dostateczną ilość DNA, wymaganą do przeprowadzenia analizy genetycznej układów STR. Koszt takiego wstępnego badania jest 13-krotnie niższy od bezpośredniej oceny genetycznej układów STR, co umożliwia obniżenie kosztów ekspertyzy o wartość analizy nieprzydatnego kryminalistycznie materiału biologicznego.
 • Podczas ostatniego etapu badań wykonujemy analizy genetyczne co najmniej 15 niezależnych układów STR, wyłącznie na pozytywnie ocenionym wcześniej materiale dowodowym.

 

WYBRANE CERTYFIKATY:

Potwierdzeniem jakości prowadzonych badań są uzyskane przez nas międzynarodowe certyfikaty GEDNAP32, GEDNAP33 (2006), GEDNAP34, GEDNAP35 (2007) oraz najnowszych GEDNAP36, GEDNAP37 (2008) -German DNA Profiling Group w zakresie analizy genetycznej DNA 18-stu somatycznych układów typu STR + marker płci (ang.: Short Tandem Repeats).

Doświadczenie naszych pracowników w zakresie biochemii, biotechnologii, diagnostyki genetycznej, medycyny molekularnej i medycyny sądowej, gwarantują doskonałą jakość prowadzonych analiz i pewność uzyskiwanych wyników. Badania genetyczne wykonywane są przez ekspertów z wieloletnim naukowym i diagnostycznym doświadczeniem, które wielokrotnie umożliwiło powołanie ich w charakterze specjalistów biegłych sądowych w dziedzinie badań DNA.       

Wszystkie formalności mogą Państwo załatwić w naszym biurze przy ul. Bałtyckiej 3; 31-214 Kraków.

Zapraszamy także do elektronicznego systemu zamówień produktów i usług z zakresu badań genetycznych zwierząt (sklepu).

 

 

 

 

 

 

ekshumacja, ekshumacja Olewników, ekshumacja Olewnika, ekshumacja zwłok Krzysztofa Olewnika, Ekshumacja zwłok Olewnika, Olewnik ekshumacja, ekshumacja olewnik, Gdańska prokuratura, Gdańska Prokuratura Apelacyjna, Zbigniew Niemczyk, zwłoki Olewnika, Zwłoki Krzysztofa Olewnika, ekshumacja generała Sikorskiego, Ekshumacja Sikorskiego, Ekshumacja gen. Sikorskiego, Ekshumacja gen Sikorskiego, Ekshumacja zwłok, ekshumacja, mtDNA,

Wielokrotnie nagradzane, certyfikowane Laboratorium Genetyczne DNAi oferuje zarówno ANONIMOWE Badanie Ojcostwa jak również protokolarny test DNA dla celów sądowych, wydawany przez doświadczonego biegłego sądowego. Wszystkie badania wykonywane są w Polsce w najkrótszym czasie, w oparciu o stosowane na całym świecie standardy jakości, przy zachowaniu absolutnej POUFNOŚCI. Miło nam poinformować, że specjaliści zespołu wykazali się bezbłędnym wykonaniem między-narodowych testów GEDNAP, co świadczy o profesjonalizmie i biegłości w prowadzeniu badań. Zachęcamy do skorzystania z promocji: "Zyskaj PEWNOŚĆ w najniższej cenie!". Nasi eksperci udzielą Państwu wyczerpujących informacji na każde Państwa pytanie. Zapraszamy!
Wielokrotnie nagradzane, certyfikowane Laboratorium Genetyczne DNAi oferuje zarówno ANONIMOWE Badanie Ojcostwa jak również protokolarny test DNA dla celów sądowych, wydawany przez doświadczonego biegłego sądowego. Wszystkie badania genetyczne wykonywane są w Polsce w możliwie najkrótszym czasie, w oparciu o stosowane na całym świecie standardy jakości, przy zachowaniu absolutnej poufności. Miło nam poinformować, że specjaliści zespołu wykazali się bezbłędnym wykonaniem między-narodowych testów GEDNAP, co świadczy o profesjonalizmie i biegłości w prowadzeniu badań. Zachęcamy do skorzystania z promocji "Zyskaj PEWNOŚĆ w najniższej cenie!". Nasi eksperci udzielą Państwu wyczerpujących informacji na każde Państwa pytanie. Zapraszamy!
Liczne zlecenia SĄDÓW w zakresie prowadzonych analiz genetycznych, skłoniły nas do przygotowania oferty dla Medycyny Sądowej. Wykonywane testy DNA prowadzone są w oparciu o największą liczbę badanych układów STR (16-41), a unikatowe na rynku badania mitochondrialnego DNA (mtDNA) gwarantują skuteczność identyfikacji nawet przy mocno zniszczonych śladach biologicznych. Miło nam także poinformować, że laboratorium zakończyło prace nad nowymi zestawami do pobierania i zabezpieczania materiału genetycznego DNAiTest® oraz DNAiPak®, które znajdują zastosowanie w badaniach takich jak: protokolarne ustalanie spornego ojcostwa, genealogia w sprawach spadkowych, identyfikacja genetyczna ludzi, zwierząt, fragmentów roślin i grzybów.